Now Playing

National Zoo Welcomes Panda Cub

The National Zoo's giant panda, Mei Xiang, gave birth to a panda cub Sunday night.