Now Playing

NTSB: Plenty Of Blame To Go Around For Medevac Crash